dimecres, 28 de desembre de 2011

Memòria esmenes presentades pel Bloc-Compromís als pressupostos municipals del 2012

El grup Bloc- Compromís presenta al plenari de l’Ajuntament de Catarroja una sèrie d’esmenes que va dirigides a millorar els pressupostos per al 2012 que ha presentat l’actual equip de govern. Entenem que es tracten d’uns pressupostos que requereixen de més austeritat sobretot en les partides d' òrgans de govern, de comunicació social i de festejos. Amb la reducció de les partides pressupostàries en aquests tres apartats, s’aconsegueix millorar la qualitat de vida dels ciutadans; més seguretat als nostres camps, millor educació i cultura, així com unes infraestructures bàsiques més adequades a les necessitats reals i a la demanda ciutadana.

Bloc-Compromís aposta per una reducció de la despesa en la partida dels òrgans de govern que passa per la reducció del sou de l’alcaldessa que passaria de cobrar 55.200 euros a 40.000 euros, estalviant-se així 15.200 euros. També apostem per la reducció del sou del regidor amb dedicació exclusiva amb 7.200 euros, quedant-se amb un sou de 30.000 euros anuals. Entenem que les necessitats reals del poble de Catarroja no passen per tindre un periodista a jornada completa, per tant proposem la reducció a mitja jornada i un estalvi de 12.076,28 euros. Per últim, dins de la partida de retribucions òrgans de govern, proposem la reducció del nombre de Juntes de Govern Local, així com de plenaris extraordinaris injustificats, cosa que permetria una reducció en la despesa de 20.232 euros, tenint en compte que es celebre una JGL cada 15 dies. Total estalvi en aquesta partida 54.708,28 euros

Així mateix des del Bloc-Compromís proposem la reducció d’un 50% de la partida de Comunicació social (codi 9210). Donada la crisi econòmica, entenem que la publicitat i la propaganda política s’ha de reduir a la mínima expressió, amb l’edició trimestral del BIM o Periòdic de Catarroja. Tenim així un estalvi de 35.602,71 euros

Aquestes dues partides permeten incrementar les partides que es proposen a les esmenes: 1a, 1b, 2, 3 i 4.

L'última partida que proposem reduir és la de festejos en el seu apartat de despeses diverses. Entenem que una societat amb més del 20% de la població activa a l'atur i amb greus problemes per a arribar a final de mes, l'Ajuntament de Catarroja no es pot permetre el luxe de distinar més de 135.000 a diversió i festa, sobretot tenint en compte que tant la JLF com Intercomparsa reben una subvenció de 30.000 euros. Plantegem reduir aquesta partida en 20.000 euros que es destinaran per a incrementar les partides que s’esmenten a les esmenes: 5a, 5b, 5c, 5d.

L’esmena 6 del pressupost de l’Ajuntament és una transferencia dels diners d’una partida a altra.

ESERCA SL

Pel que fa a l’empresa de serveis de Catarroja proposem la reducció de les despeses de personal. La reducció a mitja jornada de l’arquitecte tècnic, davant la falta real d’inversió, i l’escàs pressupost que presenta l’empresa respecte de l’Ajuntament. També proposem l’eliminació d’incentius per la situació de crisi econòmica. Els diners que s’estalvien s’inverteixen en infraestructures i medi ambient; Port de Catarroja. Total diners estalviats per aquestes reduccions: 36.955,00 euros que s’invertiran en les partides especificades a les esmenes 1, 2 i 3 de l’empresa ESERCA