dijous, 13 de desembre de 2012

Compromís demana la retirada de la medalla d'or de la Vila de Catarroja a Franco

Us reproduïm la moció completa que hem presentat al plenari de l'Ajuntament de Catarroja perquè siga debatuda en el plenari d'aquest mes de desembre. Esperem espectants per veure que és el que vota el PP de  Catarroja

________________________Jesús Monzó Cubillos, portaveu del grup municipal BLOC-COMPROMÍS de Catarroja, segons estableix el Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats locals, presenta per registre d’entrada la següent MOCIÓ perquè siga debatuda en el pròxim plenari ordinari que celebre aquesta corporació

Exposició de motius

El primer reglament especial d’honors i distincions de la Vila de Catarroja es va aprovar el 12 de maig de l’any 1972. Aquest reglament va comptar amb el vistiplau del Ministeri de Governació (que el va aprovar el 15 de juny del mateix any), en un moment on la situació política de l’Estat Espanyol passava per un sistema dictatorial. Amb la democràcia, aquest reglament de l’any 1972 va ser modificat per un altre que encara és vigent a l’actualitat; “El Reglament Especial d’Honors, Recompenses  i Distincions de l’Ajuntament de Catarroja”, aprovat en sessió plenària ordinària celebrada el 29 d’abril de 1988.

L’actual reglament estableix al seu preàmbul que: “L’Ajuntament de Catarroja considera un deure moral honrar públicament aquelles persones que, per les seues virtuts cíviques elevades i per la seua actuació excepcional en la societat, constituïxen un gran exemple a seguir, digne de reconeixement púbic atès que les seues accions repercuteixen en l’engrandiment de la pàtria i del poble on nasqueren o en el qual dugueren a terme les seues activitats i a les entitats que, per les seues actuacions rellevants, prestigien el nom de Catarroja”.

Des de l’any 1972 fins l’actualitat, l’Ajuntament de Catarroja ha reconegut el treball realitzat per molts ciutadans del nostre poble que, independentment de la seua ideologia, han dut el nom de Catarroja per tot el món. Persones honrades i treballadores que han destacat per diferents tasques i que han tingut el reconeixement unànime de tota la ciutadania.  Fins i  tot abans de ser aprovat el primer reglament de distincions, l’any 1972, el poble de Catarroja va costejar per subscripció popular el monument al músic catarrogí Jose Manuel Izquierdo (l’any 1971), l’any que es complia el 20 aniversari de la seua mort.

Amb tot, el primer reglament municipal presenta un reconeixent indigne i immoral en un estat democràtic com l’actual; aquell que l’Ajuntament de Catarroja va fer al dictador Francisco Franco Bahamonde, atorgant-li la 1ª medalla de la Vila de Catarroja, fet que va ocórrer en un ple extraordinari celebrat el dia 26 de juny de l’any 1972 amb una moció presentada per alcaldia el dia 17 de juny, just 2 dies després de ser aprovat aquest reglament pel Ministeri de Governació.  

Entenem, per tant, que fins que l’Ajuntament de Catarroja no acorde el contrari, aquest dictador té l’honor històric de tindre el primer reconeixement que es va fer a una personalitat insigne al nostre poble. Fet, doncs, incomprensible, donat que Francisco Franco va causar el terror a Espanya durant un període llarg de dictadura (1939-1975), amb la qual molts catarrogins i catarrogines van ser depurats, executats i vexats, sols per tindre una ideologia diferent a la del dictador.

A tot això cal afegir que l'article 15 de la llei de memòria històrica diu: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Catarroja ACORDA:


1) Deixar sense efectes l’acord de l’Ajuntament en ple celebrat el dia 26 de juny de 1972, concretament el punt SEGON A, que diu literalment el següent: “Visto el expediente incoado por esta corporación para la concesión de la Medalla de la Villa, en su categoría de oro, a S.E. el jefe del Estado y Caudillo de España, y de conformidad con la propuesta del Sr. Concejal-instructor, el ayuntamiento, con la unanimidad todos los señores concejales que de hecho y de derecho componen la Corporación, acuerdan: Conceder a S.E. el Jefe del Estado y Caudillo de España, Exm. Sr. D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, la 1ª medalla de la Villa, en su categoría de oro, como la más alta distinción que puede otorgar este ayuntamiento, rogando a S.E. se digne aceptar tal recompensa como expresión de homenaje que con su más cordial e inquebrantable adhesión, le dedica el pueblo de Catarroja”


2) Conseqüentment amb el primer acord, retirar la 1ª medalla d’or de la Vila de Catarroja al Caudillo d’Espanya Francisco Franco Bahamonde pel fet de ser incompatible aquest reconeixement amb la figura d’un dictador. Així mateix, entenem que no aquesta persona no va constituir un gran exemple a seguir, com així ho estableix el preàmbul del Reglament Especial d’Honors, Recompenses i Distincions de l’Ajuntament de Catarroja, aprovat en la sessió plenària ordinària celebrada el 29 d’abril de 1988.


3) Notificar aquesta decisió a totes les administracions de l’Estat Espanyol, a la família de Francisco Franco Bahamonde i a  l’Arxiu Municipal de Catarroja perquè hi quede constància.