dimarts, 29 de gener de 2013

Compromís presenta un recurs de reposició

Us adjunte el recurs que ha presentat Compromís contra l'acord del plenari del passat 28 de desembre de 2012. Des de Compromís denunciem que el nostre grup no va tindre accés a la informació que es dabatia al plenari; al·legacions als pressupostos de l'any 2013. Ara ens cal una resposta d'alcaldia.

_________________________________________________Que a través d'aquest escrit presenten en temps i forma RECURS DE REPOSICIÓ contra el ple celebrat el 28 de desembre de 2012 a les 9.00 hores amb caràcter d’urgència, en base a les següentsAL·LEGACIONS


PRIMERA.- El ple que impugnem i contra el qual es presenta recurs de reposició va estar convocat el dia 27 de desembre a les 14.47 hores de la vesprada en relació al ple que es va celebrar el dia 28 de desembre de 2012 a les 9.00 hores (immediatament després del Ple extraordinari anterior), convocat amb caràcter de “ple extraordinari urgent”, tal i com es pot comprovar en còpia de la convocatòria que s'adjunta com DOCUMENT Nº1.


SEGONA.- Que juntament amb la convocatòria del ple no s'adjuntava la informació necessària que s'havia de tractar al plenari del dia següent (sols s’adjuntava convocatòria i proposta de desestimació, no així les al·legacions a tractar) com s’adjunta DOCUMENT Nº 2, ni tan sols es disposava la possibilitat de que eixa informació quedara a la nostra disposició a l'Ajuntament, on no disposem de despatxos de treball i cap dels dos no estem alliberats ni tenim dedicació exclusiva, estant per tant limitats SEMPRE a l’horari de treball dels funcionaris, sent alguns dies l’hora màxima les 15.00h i altres les 18.00h (MAI tenim les 48h que ens pertoquen per llei per a revisar la documentació per a les sessions plenàries), de manera que, finalment, el 28 de desembre a les 8.00 hores vam comparéixer a la celebració del ple SENSE HAVER POGUT TINDRE ACCÉS A LA INFORMACIÓ OBJECTE DE DEBAT, PERQUÈ EN CAP MOMENT ES VA POSSAR A LA NOSTRA DISPOSICIÓ LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT AL PLE EXTRAORDINARI URGENT, que no era una altra que l'aprovació definitiva dels pressupostos de 2013 amb les al·legacions presentades pel grup municipal PSOE, a les quals no havíem tingut accés. D’aquestes al·legacions, cal dir si que n’éren coneixedors tant l’actual equip de govern (perquè es van presentar abans d’acabar el termini establert, dia 26 de desembre), així com el grup municipal del PSOE. Aquestes es van presentar en temps i forma.


TERCERA.- Que com ha de constar en acta del plenari, els regidors que subscriuen el present escrit vam votar en contra de la celebració del ple i de la declaració d'urgència.QUARTA.- La sentència del Tribunal Constitucional de 15 de febrer de 1990, núm. 20/1990 EDJ 1990/1567, afirma que:

“(...) des de les SSTC 6/1981 i 12/1982, fins les SSTC 104/1986 i 159/1986, ve sostenint el Tribunal Constitucional que l'article 20 de la Constitució Espanyola no són sols drets fonamentals de cada ciutadà, sinó que signifiquen el reconeixement i la garantia d'una institució política fonamental, que és la opinió pública lliure, indissolublement lligada amb el pluralisme polític
que és un valor fonamental i un requisit del funcionament de l'Estat democràtic>. Així, l'article 21 CE EDL 1978/3879, en els seus diferents apartats, garanteix el dret d'una comunicació pública lliure, sense la qual quedarien buits de contingut real altres drets que la Constitució consagra i falsejat el principi de legitimitat democràtica que estableix l'art. 1.2 CE EDL 1978/3879, i que és la base de tot el nostre ordenament jurídico-polític.

Així, la sentència del Tribunal Constitucional de 35 d'octubre de 1999, núm. 187/1999 EDJ 1999/34715, veda qualsevol interferència als drets esmentats, i com a principal i en aquest àmbit, prohibeix l'aplicació de l'anomenada CENSURA PRÈVIA (article 20.2 CE), i fa el següent pronunciament:

“(...) l'exercici de la llibertat d'expressió i del dret a la informació no té altres límits que els fixats explícitament o implícita en la Constitució, que són la resta de drets i els drets de la resta.
La censura prèvia, tal i com s'ha descrit, constitueix un instrument, en ocasions subtil, que permetria en ocasions disposar sobre quines opinions o quines informacions poder circular per ell, ser divulgades, comunicades o rebudes pels ciutadans.
(I això resulta aplicable) a qualsevol mesura restrictiva o que puga tindre un indesitjable efecte dissuasiu sobre l'exercici d'eixes llibertats”.


Partint de les normes i de la Jurisprudència constitucional que hem citat, la falta d'accés a la informació d'un plenari, resultaria contrària als drets fonamentals constitucionalment reconeguts a tots els ciutadans i ciutadanes, i per tant ESDEVINDRIA UNA DECISIÓ NUL·LA DE PLE DRET. Impossibilitar d'exercici legítim del dret dels regidors a accedir a la informació que s'ha de tractar en una sessió plenària, resultaria una restricció del dret dels ciutadans i del nostre grup municipal a l'obtenció d'informació d'interès general i fiscalització en la nostra tasca d'oposició, i ens sotmet a l'anomenada censura prèvia prohibida pel nostre ordenament jurídic, perquè VULNERA EL DRET DELS CIUTADANS A PARTICIPAR EN ELS ASSUMPTES PÚBLICS A TRAVÉS DELS REPRESENTATS LEGALMENT DESIGNATS.


Així mateix, La STC 220/1991, de 25 de novembre (RTC 1991, 220), ha formulat les següents premisses extretes de la doctrina d'altres sentències anteriors:

a) El dret fonamental reconegut en l'article 23 CE és un dret de configuració legal corresponent a la Llei ordenar els drets i facultats que corresponguen als diferents càrrecs i funcions públiques passant, en virtut de la seva creació legal, a quedar integrats en l'estatus propi de cada càrrec, amb la conseqüència que podran els seus titulars defensar, a l'empara de l'article 23.2 CE, el ius in officium que consideren il·legítimament constret.
b) Aquest dret constitucional garanteix no només l'accés igualitari a les funcions i càrrecs públics, sinó també a mantenir-los sense pertorbacions il·legítimes i a que no se'ls impedisca exercir-los de conformitat amb el que la Llei dispose.
c) La norma conté l'article 23.1 és inseparable de la de l'article 23.2 quan fa a parlamentaris (o membres electius d'Entitats Locals) en defensa de l'exercici de les seues funcions, ja que això comporta també el dret mateix dels ciutadans a participar, a través de la institució de la representació, en els assumptes públics.

I finalment citar també en aquest sentit la sentència del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 7a). Sentència de 2 desembre 2005RJ \2006 \ 1805 que manifesta que:

“l'art. 23 de la CE reconeix a tots els ciutadans el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalen les lleis, el que garanteix, no només l'accés igualitari a les funcions i càrrecs públics, sinó també que els que han accedit a aquests es mantinguen en ells sense pertorbacions il·legítimes i els exercisquen de conformitat amb el que la Llei dispose i recorda l'art. 77 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (RCL 1985, 799, 1372), reguladora de les Bases de Règim Local que disposa que «tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o president de la Comissió de Govern tots els antecedents, dades o informes en poder dels serveis de la Corporació i resulten necessaris per al desenvolupament de la seua funció», el que, al seu torn, es desenvolupa en els arts. 14 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 (RCL 1986, 3812 i RCL 1987, 76), d'on dedueix que, el regidor, una vegada que ha accedit al càrrec, participa d'una actuació pública, que es manifesta en una àmplia gamma d'assumptes concrets municipals, entre els quals cal destacar el dret a la fiscalització de les actuacions municipals, i al control, anàlisi, estudi i informació dels antecedents necessaris, que consten en els serveis municipals, tant per la seua tasca de control, com per documentar amb vista a decisions a adoptar en el futur.”

CINQUENA.- A més ens remetem al l'article 23 de la Constitució Espanyola, art. 77 de la llei de bases de règim local 7/1985 de 2 d'abril, articles 14 i 15 del ROF, així com article 128 sobre dret d'informació de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, tots ells vulnerats amb la convocatòria del ple que impugnem per falta d'informació dels punts objecte de debat.

SISENA.- Finalment, afegir la manca de justificació de la urgència per part de l’equip de govern, ja que aquest plenari es podia haver celebrat dissabte dia 29 de desembre o dilluns dia 31 de desembre, ja que ambdós dies son laborables.


Per tant,

SOL·LICITEM, que siga admés aquest escrit amb la documentació que s'hi acompanya, i en virtut del mateix, tinga per formulat en temps i forma RECURS DE REPOSICIÓ contra  contra el ple celebrat el 28 de desembre de 2012 a les ---hores amb caràcter d'urgència, declare la nul·litat del mateix per vulneració del nostre dret fonamental a la informació recollit en l'art. 23 de la Constitució Espanyola i normes que el desenvolupen.

En Catarroja, a 23 de gener de 2013


Jesús Monzó Cubillos                                             Anna Martínez Gavilán