dimecres, 19 de novembre de 2014

El negoci del fem a Catarroja (Valoriza i el PP)

L'any 2006 el govern del PP va decidir externalitzar (privatitzar) el servei de la neteja viària i de recollida dels residus sòlids de Catarroja per a 20 anys. Compromís en el seu moment va votar en contra i un dels arguments va ser l'extensió temporal del contracte. L'empresa beneficiària va ser SUFI i l'any 2006 es va signar el contracte de concessió. El contracte signat per les dos parts obligava a la concessionària a tindre el poble en unes condicions de neteja òptimes i a una recollida selectiva rigorosa del fem. Des del primer dia, l'empresa SUFI, ara amb el nom de VALORIZA, ha incomplit el contracte amb un servei deficitari i insuficient. Aquesta afirmació no és meua, sinó dels tècnics municipals que s'han encarregat de valorar, mensualment, l'esmentat incompliment amb el consentiment del govern del PP.

L'any 2011, el govern de Soledad Ramon va decidir reduir l'import del cost del servei en més d'un 30%; es passava d'un cost anual de 1.755.993 € a l'any a 1.363.950 €. Des de 2011 fins al 2015 el govern del PP decideix retallar en més d'1,5 milions d'euros la inversió en neteja diària. Aquesta decisió permet a l'empresa alliberara-se de personal contractat (9 persones menys) i de serveis que, fins aleshores, havia de fer obligatòriament; campanyes publicitàries de conscienciació ciutadana, atenció personalitzada amb un local i, cada dos anys, una enquesta ciutadana de satisfacció amb el servei. Amb aquesta modificació, l'empresa, lluny de millorar el servei, continua des de l'any 2011 fins l'actualitat incomplint, mes darrere mes, els informes de control de qualitat ( control que realitza l'empresa municipal ESERCA a través de l'inspector de vies públiques, el director d'explotació i la seua gerent). Aquests informes adverteixen que l'empresa no fa la feina d'acord amb el contracte signat (tampoc amb la modificació realitzada l'any 2011 amb retallades de serveis i de personal). 

Durant els anys 2011 i 2012, Soledad Ramon i el PP, pressionats per les nostres denúncies, decideixen imposar multes econòmiques a l'empresa Valoriza per incompliments de contractes (28.473,02 € el 2011 i 43.883,57 € el 2012). L'equip de govern del PP, lluny de denunciar l'incompliment reiterat de la concessionària i rescindir el contracte, en el mes de juliol de 2014  decideixen augmentar la partida pressupostària en 48.282,21 €, amb la finalitat que l'empresa faça allò que hauria de fer amb el diners pressupostats (1.363.950 €). Mentrestant des del 2006 i fins el 2017, Valoriza sols estarà obligat a fer una enquesta de satisfacció ciutadana (la que es va fer l'any 2009)...

I mentre ens prenien el pèl amb la neteja viària, el PP decideix assignar les obres de reforma de la Plaça de la Regió, sabeu a qui? Efectivament, a Valoriza. Obres que, per cert, han deixat incompletes i amb desperfectes i que han estat totalment liquidades pel govern del PP.

Valoriza i el PP han fet, per tant, un negoci complet, encara que no sabem si satisfactori per a la ciutadania perquè enquestes no es fan...